Tietosuoja

Alta löydät Casino Helsingin asiakas- ja valvontarekisterin tietosuojaselosteen.

Evästeiden käyttö

Veikkaus käyttää verkkopalveluissaan evästeitä (cookies) palveluiden toteuttamiseksi ja helpottamaan palveluiden käyttöä. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös verkkopalvelun käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, seurantaan ja palvelun kehittämiseksi.

Evästeitä voidaan käyttää myös kohdennetun viestinnän, mainonnan ja sisällön tuottamiseen verkkopalvelussa (esim. vierailtuasi verkkosivustollamme voimme mainostaa aiemmin katselemiasi pelituotteita ja niihin liittyviä muita pelituotteita kumppaneidemme verkkosivustoilla) sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Lisäksi evästeistä saatua tietoa voidaan käyttää verkkopalvelumme sisällön ja pelituotteiden personointiin ja kehittämiseen.

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palveluiden toimivuudelle, joten Veikkaus Oy ei takaa kaikkien palveluiden toimivuutta, jos evästetoiminnallisuus ei ole käytössä. Jos et halua, että Veikkaus Oy kohdentaa mainontaa tai sisältöä kiinnostusalueittesi mukaan, voit estää kohdentamisen: www.youronlinechoices.com/fi/omat-mainokset.

Alta löydät Casino Helsingin asiakas- ja valvontarekisterin tietosuojaselosteen sekä rahanpesun estämistä ja selvittämistä koskevan Asiakkaan tuntemistietorekisterin tietosuojaselosteen.

TIETOSUOJASELOSTE
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679) 12–14 artikla 
1.7.2021 alkaen

1. Rekisterinpitäjä
Veikkaus Oy (jäljempänä Veikkaus)
PL 1, 01009 Veikkaus
Puhelin: vaihde (09) 43701

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
General Manager Casino Helsinki
Mikonkatu 19
00100 Helsinki
Puhelin: vaihde (09) 43701

3. Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava
Veikkauksen tietosuojavastaava
PL 1, 01009 Veikkaus
Puhelin: vaihde (09) 43701
tietosuoja@veikkaus.fi

4. Rekisterin nimi
Casino Helsingin (CH) asiakas- ja valvontarekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet
Veikkauksella pelikasinotoiminnan harjoittajana on arpajaislain (1047/2001) 51 §:n mukaan oikeus pelitoiminnan valvomiseksi pitää henkilörekisteriä (pelikasinon asiakas- ja valvontarekisteri).
Casino Helsingin asiakas- ja valvontatietojen käsittelyn tarkoituksia ovat:
• Pelikasinotoiminnan valvominen. Toiminnan laadun ja turvallisuuden varmistaminen. Pelikasinotoiminnan valvontaa varten tarvittavia tietoja voidaan kerätä myös teknisellä laitteella katsellen tai kuvaten (kuten kameravalvonta).
• Asiakkaan tunnistaminen. Asiakkaiden yksilöinti (identifiointi), todentaminen (autentikointi) ja valtuuttaminen (auktorisointi). Pääsyn hallinta.
• CH:n toiminnan, pelien, palveluiden ja maksamisen toteuttaminen sekä seuranta, analysointi, raportointi, kehittäminen ja personointi. Peli-, palvelu- ja maksutapahtumien varmistaminen ja hallinnointi.
• Asiakkaan palveleminen ja asiakassuhteen operatiivinen hoito, hallinta ja kehittäminen. Asiakastietojen sekä asiakas- ja kontaktihistorian hallinta. Tuki- ja neuvontapalvelujen järjestäminen asiakkaalle sekä palvelutoimenpiteiden hallinta ja laadun varmistaminen.
• Asiakas- ja markkinointiviestinnän toteuttaminen ja seuranta. Asiakaspalautteen sekä asiakaskyselyjen ja -tutkimusten tulosten käsittely, analysointi ja tilastointi. Viestintä- ja kampanjahistorian hallinta.
• Asiakkuuksien analysointi, ennustaminen, ryhmittely ja kehittäminen. Tutkimus ja tilastolliset analyysit. Asiakas- ja markkinointiviestinnän kohdentaminen, tuote- ja palvelutarjoaman kehittäminen sekä liiketoiminnan kehittäminen ja raportointi.
• Vastuullisuuden toteuttaminen ja pelihaittojen ennaltaehkäisy. Pelaamisen rajoitusten ja estojen toteutus ja seuranta.
• Väärinkäytösten, rikosten ja ongelmatilanteiden ehkäiseminen ja selvittäminen.
• Asiakkaiden ja Veikkauksen oikeusturvan varmistaminen sekä lakiin perustuvien ja viranomaismääräysten mukaisten velvoitteiden hoitaminen.
• Henkilötietojen anonymisointi ja tuhoaminen tietoturvallisesti. Lisäksi pelitapahtumatietoa voidaan käsitellä automaattisen pelitapahtumien seurannan avulla rahanpesun ja terrorismin rahoittamisesta annetun lain (444/2017) mukaisen asiakkaan tunnistamis- ja tuntemisvelvoitteiden täyttämiseksi.

Asiakas- ja valvontarekisterin alarekisterinä toimivan Casino Club –kanta-asiakasrekisterin käsittelyn tarkoituksena on lisäksi erityinen asiakassuhteen hoito ja asiakashuomioinnin kohdentaminen.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on käsittelyn tarkoituksesta ja/tai henkilötiedosta riippuen
• asiakkaan ja CH:n/Veikkauksen välisen sopimuksen valmistelu tai toteuttaminen,
• CH:n/Veikkauksen lakisääteisen velvoitteen noudattaminen,
• asiakkaan suostumus, tai
• CH:n/Veikkauksen tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun toteuttaminen.

Veikkaus huolehtii siitä, että oikeutettuun etuun perustuva käsittely on asiakkaan etuihin nähden oikeasuhteista ja vastaa asiakkaan kohtuullisia odotuksia. Henkilötietojen käsittely saattaa perustua oikeutettuun etuun esimerkiksi seuraavissa tilanteissa
• Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäiseminen ja selvittäminen
• Asiakkaan ja Veikkauksen oikeusturvan varmistaminen
• Pelien ja palveluiden teknisen toimivuuden varmistaminen
• Pelien, palveluiden ja liiketoiminnan kehittäminen sekä raportointi
• Asiakkuuden analysointi, ennustaminen, ryhmittely ja kehittäminen
• Tutkimus ja tilastointi
• Pelien ja palveluiden sisällön kohdentaminen ja personointi
• Markkinointi ja sen seuranta ja mittaaminen
• Asiakaspalvelu ja puheluiden tallentaminen

6. Rekisterin henkilötiedot
CH:n asiakas- ja valvontarekisteri sisältää seuraavia tietoja:
• Asiakkaan perustiedot:
•    Etu- ja sukunimi
•    Sukupuoli
•    Syntymäaika
•    Kansalaisuus
•    Yhteystiedot:
o    Osoite Suomessa (päivitetään väestötietojärjestelmästä)
o    Postitusosoite
o    Puhelinnumero
o    Sähköpostiosoite
•    Ulkomaalaisen asiakkaan passin numero, passin myöntämispäivä ja -paikka
•    Asiakkaan kuva
•    Asiakkaan mahdollinen poliittista vaikutusvaltaa (PEP) koskeva status
• Yksilöivät tunnisteet
•    Asiakkaan yksilöivät tunnisteet:
o    Henkilötunnus
o    Henkilöllisyyden todentamisessa käytetyn asiakirjan nimi, numero tai muu tunnistetieto ja myöntäjä taikka kopio asiakirjasta
o    Asiakasnumero
o    Asiakaskortin numero
• Asiakkuuteen liittyvät tiedot, joita voidaan kerätä myös teknisen valvonnan avulla
•    Asiakkuuden alkaminen ja päättyminen
•    Pelikasinoon saapumisaika
•    Sisäänpääsy- tai pelikielto
•    Pelikasinossa pelaamista koskevat tiedot
•    Epäilty tai todettu pelivilppi
•    Häiriökäyttäytymistä koskevat tiedot
•    Väärinkäytösten ehkäisyyn liittyvät tiedot
•    Tieto asiakkaan kuolemasta
•    Pelaamisen rajoitukset ja estot sekä niiden voimassaoloajat
•    Asiakkaan ryhmittelytiedot ja muut analytiikan avulla johdetut tiedot
•    Kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot
•    Osallistuminen CH:n tapahtumiin ja turnauksiin
•    Asiakkaan lippuostot CH:n tapahtumiin ja turnauksiin
•    Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot
•    Markkinoinnin kohdentamisen suostumukset ja kiellot
•    Tiedot henkilötietojen käsittelyn rajoituksista
•    Asiakaspalvelutapahtumien tiedot
•    Asiakaspalaute
• Peli-, palvelu- ja maksutapahtumatiedot
•    Pelitapahtumatiedot
•    Peliostot
•    Voiton lunastus- ja voitonmaksutiedot
•    Tilinumero
•    Valuutanvaihdot
•    Asiakkaan pyyntö Peluurin yhteydenottoon
Rekisteriin voidaan kerätä ja tallettaa myös teknisellä laitteella katsellen tai kuvaten kerätyt tiedot CH:n henkilökunnasta (arpajaislaki 51.2 §).

Asiakas- ja valvontarekisterin alarekisterinä toimiva Casino Club –kanta-asiakasrekisteri sisältää lisäksi seuraavia tietoja:
• Kanta-asiakasstatus
• Kanta-asiakkuuden alkaminen ja päättyminen
• Asiakkaan itse ilmoittamat personoivat tiedot ja mieltymykset

7.Tietolähteet
Asiakkaan tietoja kerätään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään rekisteröitymisen, palveluiden käytön ja asiakaspalvelun yhteydessä, asiakkaan ilmoituksen perusteella ja teknisellä laitteella katsellen tai kuvaten. Peli- ja palvelutapahtumatietoa kerätään asiakkaan käyttäessä palveluita.

Teknisellä laitteella katsellen tai kuvaten (kameravalvonta) kerättyjä henkilötietoja käsitellään ainoastaan siltä osin kuin on tarpeen arpajaislain 51 §:n mukaista pelikasinotoiminnan valvontaa varten, eikä näitä tietoja käytetä muihin tarkoituksiin. Veikkaus on huolehtinut tarvittavin teknisin ja organisatorisin keinoin siitä, että teknisen valvonnan tallenteisiin on pääsy vain niillä henkilöillä, joille se on tarpeen työtehtäviensä hoitamiseksi ja vain siinä laajuudessa kuin heidän työtehtävänsä hoitaminen sitä vaatii.

Asiakkaan tietoja päivitetään ja tarkistetaan tietojen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden varmistamiseksi Suomen väestötietojärjestelmästä. Lisäksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain mukaista asiakkaan poliittista vaikutusvaltaa (PEP) tarkistetaan ulkopuolisen palveluntarjoajan rekisteristä.
Asiakkaaseen liittyviä tietoja voidaan saada myös viranomaisilta lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa.

8. Henkilötietojen vastaanottajat

Veikkaus siirtää ja luovuttaa henkilötietoja ainoastaan lainsäädännön sallimissa puitteissa. Veikkaus käyttää alihankkijoita ja muita yhteistyökumppaneita henkilötietojen käsittelyssä, ja tässä yhteydessä henkilötietoja voidaan käsitellä hallitusti ja rajoitetusti myös EU-/ ETA-alueen ulkopuolella.

Keskeisimpiä asiakkaan henkilötietoja käsitteleviä Veikkauksen yhteistyökumppaneita ovat:

Vastaanottajan tyyppi (käsittelytoimet)    
Pelien ja palvelujen operointi ja kehitys
Maksutapahtumien toteuttaminen
Asiakkuuden hallinnointi
Asiakkuuksien analysointi ja raportointi
Asiakasetujen toteuttaminen
Asiakasviestintä ja -kontaktit
Markkinointiviestintä ja suoramarkkinointi
Toimiala
Informaatio ja viestintä
Liiketoiminnan kehittäminen ja konsultointi
Rahoituspalvelut
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
Informaatio ja viestintä
Liiketoiminnan kehittäminen ja konsultointi
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Taiteet, viihde ja virkistys
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
Kuljetus ja varastointi
Informaatio ja viestintä
Liiketoiminnan kehittäminen ja konsultointi
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
Kuljetus
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
Informaatio ja viestintä
Liiketoiminnan kehittäminen ja konsultointi
Kuljetus
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi ja ehkäisemiseksi.
Asiakkaan tietoja voidaan luovuttaa lainsäädännön mahdollistamissa tilanteissa tieteellistä ja historiallista tutkimusta varten.
Veikkauksen sisällä asiakkaan henkilötietoja siirretään Veikkauksen ylläpitämään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) vaatimusten mukaiseen asiakkaan tuntemistietorekisteriin.
Asiakkaan ollessa Veikkauksen Etuasiakas asiakkaan henkilötietoja voidaan siirtää Veikkauksen kuluttaja-asiakasrekisteriin (www.veikkaus.fi/tietosuoja) Etuasiakassuhteen hoitamiseksi. Lisäksi henkilötietoja voidaan siirtää Veikkauksen suoramarkkinointirekisteriin sekä Veikkauksen kuluttaja-asiakkaiden palvelutuotannossa käytettäviin erillisiin rekistereihin.

9. Tietojen siirrot kolmansiin maihin ja siirtojen suojatoimet
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Veikkaus kuitenkin käyttää alihankkijoita ja muita yhteistyökumppaneita asiakkaiden henkilötietojen käsittelyssä, ja tässä yhteydessä tietoja voidaan käsitellä hallitusti ja rajoitetusti myös EU-/ ETA-alueen ulkopuolella.
Veikkaus huolehtii, että EU-/ ETA-alueen ulkopuolella tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn on laillinen siirtoperuste ja suojatoimenpiteet henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn ja tietosuojan riittävän tason varmistamiseksi.
Yleisimmät Veikkauksen käyttämät suojatoimenpiteet ovat:
• Euroopan komission päätös kyseisen maan tietosuojan tason riittävyydestä
(EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679, 45 artikla)
• Euroopan komission antamien tietosuojaa koskevien vakiolausekkeiden käyttäminen
(EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679, 46.2c artikla).

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Veikkaus käsittelee henkilötietoja turvallisella ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla. CH:n asiakas- ja valvontarekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys ja saatavuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. henkilötietojen pseudonymisointi ja salaus, laitteistojen ja tiedostojen suojaus, käyttäjien tunnistus, käyttövaltuuksien hallinta, käyttötapahtumien rekisteröinti, kulunvalvonta sekä käsittelyn ohjeistus ja valvonta.
Veikkaus edellyttää henkilötietojen salassapitoa ja asianmukaista suojaamista myös alihankkijoiltaan. Henkilötietoja käsittelevät vain Veikkauksen sekä Veikkauksen alihankkijoiden palveluksessa olevat henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi ja vain siinä laajuudessa kuin heidän työtehtävänsä hoitaminen sitä vaatii.

11. Henkilötietojen säilytysaika
Veikkaus säilyttää vain CH:n/Veikkauksen toiminnan ja henkilötietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset.
Henkilötietojen säilytysaika määräytyy henkilötiedon käsittelyn tarkoituksen ja/tai henkilötiedon perusteella. Henkilötietojen säilytysaikaan vaikuttaa myös lainsäädännössä asetetut velvoitteet henkilötietojen säilyttämiseen sekä muut säilytysaikaa määrittävät määräajat (esim. arpajaislain 51 §:n mukainen säilytysaika, kanneaika tai yleinen vanhentumisaika) erilaisten toimenpiteiden toteuttamiselle.
Näillä määräytymisperusteilla Veikkaus säilyttää henkilötietoja esimerkiksi seuraavalla tavalla
• noin kaksi viikkoa tiedon tallettamisesta: teknisen valvonnan tallenteet.
• noin 3 vuotta tiedon tallettamisesta: tiedot, joita tarvitaan pelikasinotoiminnan valvontaa varten arpajaislain 51 §:n mukaisesti ja yleisen lakisääteisen vanhentumisajan vuoksi.
• noin 7 vuotta tapahtuman toteutumisesta kirjanpitolain mukaisen säilytysvelvollisuuden vuoksi: maksu- ja pelitapahtumat.
• tyypillisesti 5 – 10 vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen: tiedot, joita tarvitaan Veikkauksen tai asiakkaan oikeusturvan varmistamiseksi tai Veikkauksen lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi (kuten rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä annetun lain (444/2017) mukainen säilytysvelvollisuus).
Veikkaus poistaa käyttötarkoitukseen nähden tarpeettomiksi käyneitä henkilötietoja myös asiakassuhteen aikana, mm. markkinoinnin toteuttamiseen liittyviä henkilötietoja.
Asiakas voi pyytää poistamaan itseään koskevia henkilötietoja. Ennen pyynnön toteuttamista Veikkaus arvioi tietojen tarpeellisuutta huomioiden muun muassa sen, tuleeko tiedot säilyttää lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi tai Veikkauksen oikeusturvan varmistamiseksi.
Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään turvallisesti.

12. Asiakkaan oikeudet
Asiakkaalla on oikeus saada avointa ja läpinäkyvää tietoa henkilötietojensa käsittelystä. Tietoa on tarjolla osoitteessa casinohelsinki.fi/tietosuoja sekä Veikkauksen asiakaspalvelusta.
Asiakkaalla on oikeus saada tieto siitä, käsitteleekö Veikkaus hänen henkilötietojaan vai ei. Lisäksi asiakkaalla on oikeus nähdä henkilötietonsa tai saada jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista.
Joidenkin tietojen saamista on kuitenkin rajoitettu mm. rikosten ehkäisemisen ja selvittämisen vuoksi.
Siltä osin kuin asiakkaan henkilötietojen automaattinen käsittely perustuu sopimukseen tai suostumukseen ja on automaattista, asiakkaalla on oikeus saada Veikkaukselle toimittamansa henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Veikkaus voi periä pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä suorittamista pyydettyä toimenpidettä, jos pyyntö on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton.
Asiakas voi pyytää jäljennöksen itseään koskevista henkilötiedoista. Pyynnön yhteydessä asiakkaan tulee kertoa mahdollisimman tarkasti, millaisia tietoja hän haluaa saada, tai mitä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia pyyntö koskee. Pyyntö tehdään toimittamalla henkilökohtaisesti allekirjoitettu pyyntö osoitteella: Casino Helsinki, Turvallisuuspäällikkö, Casino Helsingin asiakas- ja valvontarekisteri/Henkilötietopyyntö, Mikonkatu 19, 00100 Helsinki. Pyynnöstä tulee ilmetä asiakkaan nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero sekä tiedot, jotka asiakas haluaa saada. Henkilötietopyynnön vastaus toimitetaan lähtökohtaisesti Suomen väestötietojärjestelmästä varmennettuun asiakkaan osoitteeseen.
Asiakkaalla on oikeus pyytää itseään koskevan virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista sekä tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon poistoa. Asiakas voi tehdä pyynnön Casino Helsingin turvallisuuspäällikölle.
Asiakkaalla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa aktiivisen käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Asiakkaalla on muun muassa oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten. Asiakas voi estää henkilötietojensa käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin Casino Helsingin vastaanotossa tai Veikkauksen asiakaspalveluun. Henkilötietojen käsittelyn rajoittamista ja vastustamista voi pyytää ottamalla yhteyttä Casino Helsingin turvallisuuspäällikköön.
Siltä osin kuin asiakkaan henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, asiakkaalla on oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa. Asiakas voi hallinnoida suostumuksiaan ottamalla yhteyttä Casino Helsingin vastaanottoon.
Asiakas voi antaa suostumuksensa suoramarkkinoinnin lähettämiseen sähköpostiin ja/tai matkapuhelimeen. Lisäksi asiakas voi kieltää postiosoitteellisen suoramarkkinoinnin.
Lisätietoja asiakkaan oikeuksien käyttämisestä sekä henkilötietojen käsittelystä saa Veikkauksen asiakaspalvelusta. Veikkauksen asiakaspalvelun yhteystiedot ovat: puhelin 0200 55000 (pvm/mpm), sähköposti asiakaspalvelu@veikkaus.fi ja veikkaus.fi:stä löytyvä chat-palvelu.

13. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Mikäli asiakas katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan lainsäädäntöä, asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Valituksen voi tehdä erityisesti siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa asiakkaan vakinainen asuin- tai työpaikka on, tai jossa väitetty rikkominen on tapahtunut. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu.
 

 

TIETOSUOJASELOSTE EU:n yleinen tietosuoja-asetus
(EU 2016/679) 12–14 artikla
1.7.2021 alkaen

1. Rekisterinpitäjä
Veikkaus Oy (jäljempänä Veikkaus)
PL 1, 01009 Veikkaus
Puhelin: vaihde (09) 43701

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Yritysturvallisuusjohtaja
PL 1, 01009 Veikkaus
Puhelin: vaihde (09) 43701

3. Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava
Tietosuojavastaava
PL 1, 01009 Veikkaus
Puhelin: vaihde (09) 43701
tietosuoja@veikkaus.fi

4. Rekisterin nimi
Asiakkaan tuntemistietorekisteri (rahanpesulain mukainen)

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ja tarkoitukset
Rekisterin henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on Veikkauksen lakisääteisen velvoitteen ja/tai siihen liittyvän oikeutetun edun noudattaminen, joka perustuu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017, rahanpesulaki) asettamiin velvoitteisiin asiakkaan tunnistamisesta ja henkilöllisyyden todentamisesta, asiakkaan tuntemisesta ja seurannasta sekä viranomaisyhteistyöstä, ja/tai Yhdistyneiden kansakuntien (YK), Euroopan Unionin (EU) tai muun kansainvälisen tai kansallisen tahon asettamiin taloudellisiin ja muihin pakotevelvoitteisiin (mm. laki eräiden Suomelle Yhdistyneiden kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä, 659/1967) taikka kansallisiin varojen jäädyttämispäätöksiin (laki varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi, 325/2013).
Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia ovat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen, paljastaminen ja selvittäminen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattaminen. Henkilötietoja voidaan käyttää myös sen selvittämiseen, onko henkilö em. pakotteiden kohteena. Henkilötietoja, jotka on hankittu rahanpesulain perusteella ainoastaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi ja paljastamiseksi, ei käytetä tarkoitukseen, joka on yhteen sopimaton edellä mainittujen tarkoitusten kanssa.
Veikkauksen ja asiakkaan välisen asiakassuhteen tai liiketoimen valmistelemiseen ja toteuttamiseen liittyen Veikkaus arvioi henkilön henkilökohtaisia ominaisuuksia, joiden perusteella Veikkaus tekee automaattisia päätöksiä, kuten asiakassuhteen epääminen tai liiketoimesta kieltäytyminen. Nämä päätökset perustuvat rahanpesulaista ja/tai em. pakotteista johtuvien Veikkauksen lakisääteisten velvollisuuksien toteuttamiseen, kuten asiakkaan poliittisen vaikutusvallan selvittämiseen.

6. Rekisterin henkilötiedot
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:
• asiakkaan nimi, syntymäaika, henkilötunnus ja osoite
• edustajan nimi, syntymäaika ja henkilötunnus
• henkilöllisyyden todentamisessa käytetyn asiakirjan nimi, asiakirjan numero tai muu tunnistetieto ja myöntäjä taikka kopio asiakirjasta
• henkilöllisyyden todentamishetki
• tiedot etätunnistetun asiakkaan todentamisessa käytetystä menettelystä tai lähteistä
• tieto ulkomaalaisen asiakkaan, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, kansalaisuudesta ja matkustusasiakirjan tiedot
• oikeushenkilön täydellinen nimi, rekisterinumero, rekisteröimispäivä ja rekisteriviranomainen sekä yhtiöjärjestys
• oikeushenkilön hallituksen tai vastaavan päättävän elimen jäsenten täydelliset nimet, syntymäajat ja kansalaisuudet
• tiedot asiakkaan toiminnasta, liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta, taloudellisesta asemasta, perusteet liiketoiminnan tai palvelun käytölle ja tiedot varojen alkuperästä sekä muut rahanpesulain 3 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitetut asiakkaan tuntemiseksi hankitut tarpeelliset tiedot
• rahanpesulain 3 luvun 4 §:n 3 momentissa säädetyn selonottovelvollisuuden ja 3 luvun 13 §:ssä säädetyn poliittisesti vaikutusvaltaiseen henkilöön liittyvän tehostetun tuntemisvelvollisuuden täyttämiseksi hankitut välttämättömät tiedot, kuten se onko asiakas tai onko hän ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsen tai poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön yhtiökumppani
• pankki- tai maksutilin numero, tilin omistajan tai käyttöoikeuden haltijan nimi ja tilin avaamis- ja sulkemispäivä sekä muut tiliin liittyvät tunnistetiedot
• sähköisen tunnistamisen menetelmien ja niihin liittyvien luottamuspalvelujen tai muiden vastaavien tunnistusprosessien avulla saadut tiedot.

 

 

7. Tietolähteet
Rekisterin henkilötietoja kerätään henkilöltä itseltään ja syntyy henkilön toiminnan seurauksena, saadaan Veikkauksen muista henkilörekistereistä, hankitaan muista ulkoisista tietolähteistä kuten asiakkaan poliittisen vaikutusvallan tai yritysyhteyksien selvittämiseksi käytettävistä palveluista, sekä saadaan viranomaisilta, kuten Väestötietojärjestelmästä.
Rahanpesulain mukaan asiakkaasta tai tämän tosiasiallisesta edunsaajasta eri tietolähteistä saatavilla olevia tietoja saa hyödyntää asiakasta koskevan riskiarvion laatimiseksi ja ylläpitämiseksi, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi sekä rahanpesulaissa tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden ja selonottovelvollisuuden täyttämiseksi.

8. Henkilötietojen vastaanottajat
Veikkaus siirtää ja luovuttaa rekisterin henkilötietoja ainoastaan lainsäädännön sallimissa puitteissa. Veikkaus käyttää alihankkijoita ja muita yhteistyökumppaneita henkilötietojen käsittelyssä, ja tässä yhteydessä asiakastietoja käsitellään hallitusti ja rajoitetusti myös EU-/ ETA-alueen ulkopuolella.
Keskeisimpiä rekisterin henkilötietoja käsitteleviä Veikkauksen yhteistyökumppaneita ovat:

Vastaanottajan tyyppi (käsittelytoimet)

 • Asiakkuuden hallinnointi
 • Asiakkuuksien analysointi ja raportointi
 • Asiakasviestintä ja -kontaktit
 • Maksutapahtumien toteuttaminen

Toimiala

 • Informaatio ja viestintä
 • Liiketoiminnan kehittäminen ja konsultointi
 • Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
 • Informaatio ja viestintä
 • Liiketoiminnan kehittäminen ja konsultointi
 • Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
 • Kuljetus
 • Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
 • Rahoituspalvelut
 • Hallinto- ja tukipalvelutoiminta

Tietoja luovutetaan viranomaisille lainsäädännön tai viranomaispäätöksen edellyttämissä tapauksissa.

9. Tietojen siirrot kolmansiin maihin ja siirtojen suojatoimet

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Veikkaus kuitenkin käyttää alihankkijoita ja muita yhteistyökumppaneita asiakkaiden henkilötietojen käsittelyssä, ja tässä yhteydessä tietoja voidaan käsitellä hallitusti ja rajoitetusti myös EU-/ ETA-alueen ulkopuolella.
Veikkaus huolehtii, että EU-/ ETA-alueen ulkopuolella tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn on laillinen siirtoperuste ja suojatoimenpiteet henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn ja tietosuojan riittävän tason varmistamiseksi. 

Yleisimmät Veikkauksen käyttämät suojatoimenpiteet ovat:
•    Euroopan komission päätös kyseisen maan tietosuojan tason riittävyydestä 
     (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679, 45 artikla)
•    Euroopan komission antamien tietosuojaa koskevien vakiolausekkeiden käyttäminen 
     (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679, 46.2c artikla).

10. Henkilötietojen säilytysaika
Veikkaus säilyttää vain Veikkauksen toiminnan ja henkilötietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Henkilötietojen säilytysaikaan vaikuttaa myös lainsäädännössä asetetut velvoitteet henkilötietojen säilyttämiseen sekä muut säilytysaikaa määrittävät määräajat erilaisten toimenpiteiden toteuttamiselle (esim. kanneaika tai syyteoikeuden vanhentumisaika).
Asiakkaan tuntemista ja liiketoimia koskevat henkilötiedot säilytetään vähintään viiden vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä, tai mikäli kyseessä on satunnainen liiketoimi, viiden vuoden ajan liiketoimen suorittamisesta. Rahanpesulain mukaisen Veikkauksen ilmoitusvelvollisuuden täyttämiseksi hankitut välttämättömät henkilötiedot säilytetään vähintään viiden vuoden ajan.
Henkilötiedot poistetaan viiden vuoden kuluttua asiakassuhteen päättymisestä tai epäilyttävän liiketoimen suorittamisesta, jollei niiden edelleen säilyttäminen ole tarpeen rikostutkinnan, vireillä olevan oikeudenkäynnin taikka Veikkauksen tai sen palveluksessa olevan oikeuksien turvaamiseksi.
Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään turvallisesti.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet
Veikkaus käsittelee henkilötietoja turvallisella, luotettavalla ja muutoinkin lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys ja saatavuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. henkilötietojen pseudonymisointi ja salaus, laitteistojen ja tiedostojen suojaus, käyttäjien tunnistus, käyttövaltuudet, käyttötapahtumien rekisteröinti, kulunvalvonta sekä käsittelyn ohjeistus ja valvonta.
Veikkaus edellyttää henkilötietojen salassapitoa ja asianmukaista suojaamista myös alihankkijoiltaan. Henkilötietoja käsittelevät vain Veikkauksen sekä Veikkauksen alihankkijoiden palveluksessa olevat erityisesti määritellyt henkilöt, joiden työtehtäviin kyseisten tietojen käsittely nimenomaisesti kuuluu.

12. Asiakkaan oikeudet
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaan asiakkaalla on oikeus saada tieto siitä, käsitteleekö Veikkaus hänen henkilötietojaan vai ei. Lisäksi asiakkaalla on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa tai jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista. Asiakkaalla on myös oikeus pyytää itseään koskevan virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista sekä tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon poistoa. Asiakkaalla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa aktiivisen käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.
Tämän rekisterin kohdalla asiakkaan oikeuksien laajuus määräytyy kuitenkin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) säännösten perusteella. Asiakkaalla ei ole esimerkiksi oikeutta tarkastaa henkilötietoja, jotka on hankittu Veikkauksen lakisääteisen selonottovelvollisuuden tai ilmoitusvelvollisuuden täyttämiseksi. Tällöin tietosuojavaltuutettu voi asiakkaan pyynnöstä tarkastaa näiden tietojen käsittelyn lainmukaisuuden.
Asiakas voi käyttää edellä mainittuja oikeuksiaan toimittamalla henkilökohtaisesti allekirjoitetun pyynnön osoitteella: Veikkaus Oy, Yritysturvallisuusjohtaja, Asiakkaan tuntemistietorekisteri/ Henkilötietopyyntö, PL 1, 01009 Veikkaus. Pyynnössä tulee mainita ainakin asiakkaan nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero, sekä tiedot, joita pyyntö koskee. Joka tapauksessa henkilötietoa saadakseen asiakkaan tulee pystyä kertomaan tunnistamistaan varten riittävät tiedot. Veikkaus toimittaa vastauksen lähtökohtaisesti Suomen väestötietojärjestelmästä varmennettuun asiakkaan osoitteeseen.
Veikkaus voi periä pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä suorittamista pyydettyä toimenpidettä myös, jos pyyntö on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton.

13. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Mikäli asiakas katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuojalainsäädäntöä, asiakkaalla on oikeus tehdä valitus kyseiselle valvontaviranomaiselle. Valituksen voi tehdä erityisesti siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa asiakkaan vakinainen asuin- tai työpaikka on, tai jossa väitetty rikkominen on tapahtunut. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu.