Tietosuoja

Alta löydät sekä Casino Helsingin asiakas- ja valvontarekisterin että Veikkaus Oy:n markkinointirekisterin tietosuojaselosteen.

Evästeiden käyttö

Veikkaus käyttää verkkopalveluissaan evästeitä (cookies) palveluiden toteuttamiseksi ja helpottamaan palveluiden käyttöä. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös verkkopalvelun käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, seurantaan ja palvelun kehittämiseksi.

Evästeitä voidaan käyttää myös kohdennetun viestinnän, mainonnan ja sisällön tuottamiseen verkkopalvelussa (esim. vierailtuasi verkkosivustollamme voimme mainostaa aiemmin katselemiasi pelituotteita ja niihin liittyviä muita pelituotteita kumppaneidemme verkkosivustoilla) sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Lisäksi evästeistä saatua tietoa voidaan käyttää verkkopalvelumme sisällön ja pelituotteiden personointiin ja kehittämiseen.

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palveluiden toimivuudelle, joten Veikkaus Oy ei takaa kaikkien palveluiden toimivuutta, jos evästetoiminnallisuus ei ole käytössä. Jos et halua, että Veikkaus Oy kohdentaa mainontaa tai sisältöä kiinnostusalueittesi mukaan, voit estää kohdentamisen: www.youronlinechoices.com/fi/omat-mainokset.

Veikkaus Oy:n yhteiset arvontasäännöt löydät täältä »

Casino Helsingin asiakas- ja valvontarekisteri

TIETOSUOJASELOSTE

- yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

3.10.2017

 

 1. Rekisterinpitäjä
  Veikkaus Oy  (jäljempänä Veikkaus)

  Casino Helsinki (jäljempänä CH)
  Mikonkatu 19
  00100 Helsinki
  Puhelin: vaihde 0200 55000 (pvm/mpm)

 2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
  Marko Hurme
  Mikonkatu 19
  00100 Helsinki
  Puhelin: vaihde (09) 43701
   
 3. Rekisterin nimi
  Casino Helsingin (CH) asiakas- ja valvontarekisteri
   
 4. Henkilötietojen käyttötarkoitukset

  Pelikasinotoiminnan harjoittajalla on arpajaislain (1047/2001) 51 §:n mukaan oikeus pelitoiminnan valvomiseksi pitää henkilörekisteriä (pelikasinon asiakas- ja valvontarekisteri).
  Sen lisäksi, mitä arpajaislaissa säädetään, sovelletaan pelikasinon asiakas- ja
  valvontarekisteriin henkilötietolakia (523/1999).

  Casino Helsingin asiakas- ja valvontatietojen käyttötarkoituksia ovat:
  •    Pelitoiminnan valvominen. Toiminnan laadun ja turvallisuuden varmistaminen.
  •    Asiakkaiden yksilöinti (identifiointi), todentaminen (autentikointi) ja valtuuttaminen (auktorisointi). Pääsyn hallinta.
  •    CH:n toiminnan, pelien ja palveluiden toteuttaminen sekä analysointi, raportointi, kehittäminen ja personointi. Peli-, palvelu- ja maksutapahtumien varmistaminen ja hallinnointi.
  •    Asiakkaan palveleminen ja  asiakassuhteen operatiivinen hoito, hallinta ja kehittäminen. Asiakastietojen sekä asiakas- ja kontaktihistorian hallinta.
  •    Asiakas- ja markkinointiviestinnän toteuttaminen ja seuranta. Asiakaspalautteen käsittely. Viestintä- ja kampanjahistorian hallinta.
  •    Asiakkuuksien analysointi, ryhmittely ja kehittäminen. Tutkimus ja tilastolliset analyysit. Asiakas- ja markkinointiviestinnän kohdentaminen, tuote- ja palvelutarjoaman kehittäminen sekä liiketoiminnan kehittäminen ja raportointi.
  •    Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen.  
  •    Asiakkaiden ja Veikkauksen oikeusturvan varmistaminen sekä lakiin perustuvien ja viranomaismääräysten mukaisten velvoitteiden hoitaminen.

  •    Asiakaspuheluiden nauhoituksia käytetään palvelutapahtumien todentamiseksi, Asiakkaiden ja Veikkauksen oikeusturvan varmistamiseksi, koulutustarkoituksiin, palvelun laadun kehittämiseksi sekä turvallisuussyistä.

  Asiakas- ja valvontarekisterin alarekisterinä toimivan Casino Club –kanta-asiakasrekisterin käyttötarkoituksena on lisäksi erityinen asiakassuhteen hoito ja asiakashuomioinnin kohdentaminen.

 5. Rekisterin tietosisältö

  CH:n asiakas- ja valvontarekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  •    Asiakkaan perustiedot:
  o    Etu- ja sukunimi
  o    Sukupuoli
  o    Syntymäaika
  o    Kansalaisuus
  o    Yhteystiedot:
      Osoite Suomessa (päivitetään väestötietojärjestelmästä)
      Postitusosoite (asiakkaan itse antama)
      Puhelinnumero
      Sähköpostiosoite
  o    Ulkomaalaisen asiakkaan passin numero, passin myöntämispäivä ja -paikka
  o    Asiakkaan kuva

  •    Yksilöivät tunnisteet
  •    Asiakkaan yksilöivät tunnisteet:
  o    Henkilötunnus
  o    Henkilöllisyyden todentamisessa käytetyn asiakirjan nimi, numero tai muu tunnistetieto ja myöntäjä taikka kopio asiakirjasta
  o    Asiakasnumero
  o    Asiakaskortin numero

  •    Asiakkuuteen liittyvät tiedot
  o    Asiakkuuden alkaminen ja päättyminen
  o    Pelikasinoon saapumisaika
  o    Sisäänpääsy- tai pelikielto
  o    Pelikasinossa pelaamista koskevat tiedot
  o    Epäilty tai todettu pelivilppi
  o    Häiriökäyttäytymistä koskevat tiedot
  o    Väärinkäytösten ehkäisyyn liittyvät tiedot

  o    Pelaamisen rajoitukset ja estot sekä niiden voimassaoloajat  (tarkemmin kohdassa 11)
  o    Asiakkaan ryhmittelytiedot

  o    Tiedot ulkoisista tietolähteistä (tarkemmin kohdassa 6)
  o    Asiakaspuheluiden nauhoitukset
  o    Asiakaspalaute

  •    Peli-, palvelu- ja maksutapahtumatiedot
  o    Pelitapahtumatiedot
  o    Peliostot
  o    Voiton lunastus- ja voitonmaksutiedot

  Rekisteriin voidaan kerätä ja tallettaa myös teknisellä laitteella katsellen tai kuvaten kerätyt tiedot CH:n henkilökunnasta (arpajaislaki 51.2 §).

  Asiakas- ja valvontarekisterin alarekisterinä toimiva Casino Club –kanta-asiakasrekisteri sisältää lisäksi seuraavia tietoja:
  •    Kanta-asiakasstatus
  •    Kanta-asiakkuuden alkaminen ja päättyminen
  •    Asiakkaan itse ilmoittamat personoivat tiedot

  CH säilyttää vain CH:n toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti.

 6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Asiakkaan tietoja kerätään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään rekisteröitymisen, palveluiden käytön ja asiakaspalvelun yhteydessä, asiakkaan ilmoituksen perusteella ja teknisellä laitteella katsellen tai kuvaten. Pelitapahtumatietoa kerätään asiakkaan käyttäessä palveluita.

  Asiakkaan tietoja päivitetään ja tarkistetaan tietojen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden varmistamiseksi Suomen väestötietojärjestelmästä.

  CH päivittää suoramarkkinoinnin kieltoja Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton suoramarkkinoinnin rajoituspalvelusta eli ns. Robinson –rekisteristä.

  Asiakkaaseen liittyviä tietoja voidaan hankkia ja päivittää lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa asiakkaalle informoituihin käyttötarkoituksiin myös muista ulkoisista tietolähteistä.

 7. Tietojen luovutukset ja siirrot

  Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta Veikkauksen ulkopuolelle, lukuun ottamatta mobiiliasiakaskortin tilanneita asiakkaita, joiden osalta nimi- ja puhelinnumerotieto luovutetaan CH:n lukuun toimivalle palvelukokonaisuuden tuotantoon osallistuvalle kolmannelle taholle. Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

  Asiakkaan henkilötietoja siirretään Veikkauksen ylläpitämään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain vaatimusten mukaiseen asiakkaan tuntemistietorekisteriin.

  Asiakkaan ollessa Veikkauksen Etuasiakas asiakkaan henkilötietoja voidaan siirtää Veikkauksen kuluttaja-asiakasrekisteriin (https://www.veikkaus.fi/fi/tietosuojaseloste) Etuasiakassuhteen hoitamiseksi. Asiakkaan henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimilla tavoilla, esim. mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa, sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso, tai mikäli tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä.

 8. Rekisterin suojauksen periaatteet

  CH:n asiakas- ja valvontarekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain ne Veikkaus Oy:n henkilökuntaan kuuluvat,
  jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi ja vain siinä laajuudessa kuin heidän työtehtävänsä hoitaminen sitä vaatii.

 9. Tarkastusoikeus

  Asiakkaalla on henkilötietolain 26 – 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Joidenkin tietojen saamista on kuitenkin rajoitettu mm. rikosten ehkäisemisen ja selvittämisen vuoksi. Tarkastuspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella: Casino Helsinki, valvontapäällikkö, Mikonkatu 19, 00100 Helsinki. Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero.  Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan lähtökohtaisesti asiakkaan Suomen väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen.

 10. Tiedon korjaaminen

  Asiakas voi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan tunnistautuneena.  
  CH huolehtii asiakastietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta päivittämällä asiakkaan virallisia henkilö- ja yhteystietoja Suomen väestötietojärjestelmästä. Väestötietojärjestelmään tehdyt muutokset, kuten osoitteenmuutos, päivittyvät CH:n asiakas- ja valvontarekisteriin automaattisesti, mutta lyhyellä viiveellä.

 11. Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot

  Asiakkaalla on mahdollisuus päivittää suoramarkkinoinnin suostumuksia ja kieltoja tunnistautuneena.

  Asiakas voi antaa suostumuksensa suoramarkkinointiin
  - Sähköpostilla
  - Matkapuhelimella.

  Asiakas voi kieltää
  - Postiosoitteellisen suoramarkkinoinnin
  - CH päivittää postiosoitteellisen suoramarkkinoinnin kiellon myös Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton suoramarkkinoinnin rajoituspalvelusta.

  Kun asiakas ei ole antanut CH:lle lainkaan suostumuksia ja on antanut kaikki kiellot, ei hänelle kohdenneta suoramarkkinointia, etämyyntiä tai markkina- ja mielipidetutkimuksia puhelimella, postilla tai sähköpostilla.

 12. Pelaamisen rajoitukset tai estot
  Asiakas voi asettaa itselleen aikaan sidotun sisäänpääsy- tai pelikiellon ja päivittää niitä tunnistautuneena.
Markkinointirekisteri

TIETOSUOJASELOSTE

- yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

22.8.2012
 

 1. Rekisterinpitäjä
  Veikkaus Oy
  PL 1
  01009 Veikkaus
  Puhelin: vaihde (09) 43701
   
 2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
  Vivi Orkola
  Veikkaus Oy
  PL 1
  01009 Veikkaus
  Puhelin: vaihde (09) 43701
 3. Rekisterin nimi
  Veikkaus Oy:n markkinointirekisteri
   
 4. Henkilötietojen käyttötarkoitukset
  Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:ään tai 19 §:ään.
  Henkilötietojen käyttötarkoituksia ovat:
  - Veikkaus Oy:n tarjoamien tuotteiden ja palveluiden markkinointi
  - Markkinointiviestinnän kohdentaminen, toteuttaminen ja seuranta
  - Tietojen analysointi; tilastollisten analyysien laadinta
   
 5. Rekisterin tietosisältö
  Veikkaus Oy:n Markkinointirekisteri sisältää seuraavat tiedot rekisteröidyistä:
  - nimi
  - yhteystiedot (osoite, sähköposti, puhelinnumero)
  - syntymäaika
  - arvo tai ammatti
  - sukupuoli
  - äidinkieli
  - henkilön ryhmittelytiedot

  Lisäksi rekisteriin talletetaan tiedot rekisteröidyn ilmoittamista markkinointiluvista ja -kielloista.

 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Henkilötietoja saadaan ensisijaisesti henkilöltä itseltään Veikkaus Oy:n tuotteiden ja palveluiden käytön sekä mahdollisten kampanjoiden ja kyselyihin vastaamisen yhteydessä. Täysi-ikäisyys varmistetaan henkilöllisyystodistuksesta tai VTJ-palvelun kautta.

  Veikkaus Oy voi päivittää rekisteröityjen osoitetietoja VTJ-palvelusta.

  Veikkaus Oy päivittää suoramarkkinoinnin kieltoja Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton suoramarkkinoinnin rajoituspalvelusta eli ns. Robinson -rekisteristä.

  Henkilöön liittyviä tietoja voidaan hankkia ja päivittää lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa rekisterin yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin myös muista ulkoisista tietolähteistä.

 7. Tietojen luovutukset ja siirrot
  Rekisteröidyn henkilötietoja ei luovuteta Veikkaus Oy:n tai Veikkaus Oy:n lukuun toimivien palvelua ylläpitävien ja kehittävien tai palvelukokonaisuuden tuotantoon osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle.

  Asiakkaan henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimilla tavoilla, esim. mikäli rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa, sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävän taso, tai mikäli tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä.

 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Veikkaus Oy:n markkinointirekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain Veikkaus Oy:n määrittelemät henkilöt sekä Veikkaus Oy:n toimeksiannosta palveluita ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat järjestelmään henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.
 9. Tarkastusoikeus
  Rekisteröidyllä on henkilötietolain pykälien 26 ja 28 mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallisen ja allekirjoitetun tarkastuspyynnön osoitteella: Veikkaus Oy, Asiakkuudenhallinta/ tarkastuspyyntö, PL 1, 01009 Veikkaus. Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan rekisteröidyn väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen.
 10. Tiedon korjaaminen
  Rekisteröity voi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan. Päivitys- ja muutospyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu pyyntö osoitteella: Veikkaus Oy, Asiakkuudenhallinta/muutospyyntö, PL 1, 01009 Veikkaus. Muutospyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero.
 11. Sähköisen suoramarkkinoinnin suostumukset ja suoramarkkinoinnin kiellot
  Rekisteröity voi antaa suostumuksensa sähköiseen suoramarkkinointiin (sähköposti- ja/tai mobiilimarkkinointi) sähköpostilla tai matkapuhelimella sekä esimerkiksi kilpailuiden ja kyselyiden yhteydessä.

  Rekisteröidyllä on henkilötietolain 30 §:n mukaisesti oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käsittely mm. suoramarkkinointia varten. Rekisteröity voi kieltää suoramarkkinoinnin sekä markkina- ja mielipidetutkimusten lähettämisen toimittamalla kiellon osoitteella: Veikkaus Oy, Asiakkuudenhallinta/kielto, PL 1, 01009 Veikkaus, sekä sähköisessä suoramarkkinoinnissa kunkin kontaktin yhteydessä.

  Veikkaus Oy päivittää postiosoitteellisen suoramarkkinoinnin kiellon myös Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton suoramarkkinoinnin rajoituspalvelusta.